Home   Contact us

EDITORIAL DEPARTMENT

Tel: 010-84463638 - 8826/8856/8825
E-mail: edit@texleader.com.cn

ADVERTISING DEPARTMENT

Tel:010-84463638 - 8830
E-mail:info@texleader.com.cn

CIRCULATION DEPARTMENT

Tel:010-84463638 - 8850
E-mail:service@texleader.com.cn

Head office address: Rm 210, Xiao Yun Building, No.15 Xia Guang Li, Beijing, 100026, P.R. China

JINGWEI